Betingelser Ved Brug

Betingelser Ved Brug

Hjemmesiden https://privat.tarkett.dk publiceres af:

Tarkett A/S
Registreret under CVR nr. 79203718
Kongelysvej 2, 2640 Hedehusene
Tlf.: +45 43 90 60 11
(herefter: "Tarkett")

Anvend venligst vores kontaktformular på hjemmesiden, hvis du ønsker at kontakte os.

Direktør for publicering Niclas Wullt

Hjemmesiden https://privat.tarkett.dk er designet af:
Tarkett registreret kontoradresse 1 Terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense, Frankrig.
Digitas LBI registreret kontoradresse 146 Brick Lane London E1 6RU UK, Frankrig.

Hjemmesiden https://privat.tarkett.dk er udviklet af:
Theodomed registreret kontoradresse 48 Boulevard des Batignolles, 75017 Paris, Frankrig

Hjemmesiden https://privat.tarkett.dk opererer fra en serverplatform, der stilles til rådighed af:
Amazon Web Services registreret kontoradresse 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrig

Adgang til og brug af Tarketts hjemmeside (herefter: "hjemmesiden") er omfattet af disse betingelser for brug (herefter: "betingelser for brug"). Når du går ind på, browser og anvender hjemmesiden, anerkender du, at du har læst, forstået og uden forbehold er indforstået med disse betingelser for brug som fra tid til anden ændres af Tarkett.

Hvis Tarkett beslutter at ændre betingelserne for brug, offentliggøres en ajourført udgave på hjemmesiden. Du opfordres derfor til regelmæssigt at læse disse betingelser for brug. 

Ophavsret - Intellektuel ejendomsret

Indholdet på hjemmesiden og navnlig, men ikke udelukkende tekster, mærker, logoer, fotos, videoer, lydfiler, musik, layout, design, knowhow, teknologier, produkter og processer, er Tarketts eller dets tilknyttede virksomheders ejendom og må ikke anvendes uden ejernes tilladelse. Det er derfor beskyttet af ophavsret, varemærker, patenter og alle andre intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, der findes i henhold til gældende lov.

Intet på hjemmesiden kan tolkes eller opfattes således, at det giver dig tilladelse eller ret til at bruge indholdet på hjemmesiden. 

Brug af hjemmesiden

Det er udelukkende tilladt at downloade, vise eller printe hjemmesidens indhold til personlig og ikke-erhvervsmæssig brug. Alle meddelelser om ophavsret eller andre ejendomsrettigheder til alle oplysninger og alt materiale bevares ved enhver kopiering eller downloadning af materialet. Enhver anden brug, herunder gengivelse, ændring, distribution, videregivelse eller udgivelse af hjemmesidens indhold, helt eller delvist, på ethvert medie er strengt forbudt uden Tarketts forudgående skriftlige tilladelse. 

Personlige oplysninger

Alle personlige oplysninger, som du måtte sende via internettet til hjemmesiden, er beskyttet og behandles i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik. Tarkett opfordrer dig til at læse fortrolighedspolitikken omhyggeligt, inden du sender nogen form for personlige oplysninger til Tarkett. 

Links til tredjeparter eller materiale fra tredjeparter

For at tilbyde dig yderligere information kan hjemmesiden indeholde hyperlinks til andre hjemmesider eller andet materiale, der stilles til rådighed af tredjeparter, som ikke drives eller kontrolleres af Tarkett. Tarkett er ikke ansvarlig for indholdet af disse hjemmesider eller dette materiale eller for nogen form for indsamling eller videregivelse af personoplysninger, installering af cookies eller nogen andre processer, der foretages af disse hjemmesider. Tarkett er ikke erstatningsansvarlig for hverken tab eller skade i forbindelse med indhold, lovlighed, nøjagtighed eller funktioner. 

Forvaltning af adgangskoder

Nogle af de tjenester, som leveres via hjemmesiden, kan kræve en adgangskode og/eller et kodeord, som udstedes af hjemmesidens administrator. Disse koder og kodeord er strengt fortrolige, personlige og ikke-overdragelige. Du er personligt ansvarlig for forvaltningen, opbevaringen og konsekvenserne af brugen heraf. Du skal træffe alle de nødvendige foranstaltninger til at beskytte og holde disse koder og kodeord hemmelige. Tarkett er ikke ansvarlig for svigagtig brug af adgangskoder og/eller kodeord. 

Ansvarsfraskrivelse

Selv om Tarkett bestræber sig på at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på hjemmesiden, kan den indeholde unøjagtigheder eller tastefejl. Tarkett fremsætter ingen påstande om hjemmesidens nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller aktualitet eller om de resultater, der kan opnås via brug af hjemmesiden. Hjemmesiden og dens materiale anvendes på eget ansvar. 

Tarkett garanterer ikke, at funktionerne på denne hjemmeside vil fungere uden forstyrrelser eller fejl, eller at denne hjemmeside eller den server, der muliggør visning heraf, er fri for vira eller andre skadelige komponenter. Tarkett er ikke ansvarlig for omkostninger til nødvendig service, reparation eller udbedring, hvis anvendelsen af hjemmesiden resulterer i et behov herfor.

Hjemmesiden stilles til rådighed, som den er, og uden nogen som helst garantier. Tarkett og dets leverandører udelukker i det omfang, loven tillader det, alle garantier, herunder garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse af tredjeparters rettigheder og garanti for egnethed til et bestemt formål. Tarkett og dets leverandører fremsætter ingen garantier hvad angår nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller aktualitet af materiale, tjenester, software, tekst, grafik og links.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke visse begrænsninger af garantier, så noget af det ovenstående gælder måske ikke for dig. 

Alle skriftlige eller mundtlige råd eller oplysninger, som gives af Tarkett, eller som opnås via brug af hjemmesiden, giver ikke anledning til nogen form for garanti, der ikke udtrykkeligt fremgår af disse betingelser for brug. 

Begrænsning af ansvar

Adgang til, brug af, browsing og navigering på hjemmesiden sker på eget ansvar.

Du erklærer dig indforstået med og accepterer, at hverken tarkett eller nogen af dets tilknyttede virksomheder eller nogen anden part, der er involveret i skabelse, produktion eller levering af hjemmesiden, i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov og bestemmelser, kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, følgeskader eller erstatning, der har karakter af straf, skader på omdømme, omkostninger, tab, fald i omsætning eller indtjening eller forpligtelser af nogen art (selv hvis tarkett var bekendt med eller kunne have været bekendt med sådanne skader), der måtte opstå som følge af adgang til, brug af eller tværtimod umuligheden af at bruge hjemmesiden eller dens indhold, uanset om den er baseret på en garanti, kontrakt, skade eller enhver anden retsteori.

Alt materiale, der downloades eller på anden måde opnås via brug af hjemmesiden, anvendes på eget ansvar. Tarkett påtager sig ikke ansvaret for skader eller virus, der vil kunne påvirke dit computerudstyr eller anden ejendom som følge af din adgang til, brug af eller downloadning af materiale fra hjemmesiden, eller for ulovlig indtrængen eller indgriben i it-systemerne. Tarkett forbeholder sig ret til at afbryde nogle eller alle af hjemmesidens funktionaliteter. Tarkett er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for nogen form for afbrydelse af nogle eller alle hjemmesidens funktionaliteter, der skyldes handlinger eller undladelser fra Tarketts eller en tredjeparts side.

Brugerbidrag

Tarkett modtager gerne kommentarer til dets hjemmeside og produkter. Hvis du fremsender kreative forslag, idéer, bemærkninger, tegninger, koncepter, opfindelser eller andre oplysninger (herefter under et: "oplysninger"), skal oplysningerne betragtes som og forblive Tarketts ejendom. Generelt anses enhver meddelelse, der slås op på hjemmesiden eller sendes til Tarkett via internettet, for at være ikke-fortrolig og vil blive behandlet som sådan. Hvis bestemte websider tillader indsendelse af meddelelser, som Tarkett vil behandle fortroligt, vil dette fremgå klart af disse sider. Uanset det ovenstående overdrager du ved indsendelse af oplysninger til Tarkett alle rettigheder til disse oplysninger til Tarkett, som bevarer alle rettigheder til sådanne oplysninger af enhver art på verdensplan og har ret til ubegrænset at anvende oplysningerne til alle kommercielle eller andre formål uden at yde dig kompensation.

Som bruger af denne hjemmeside, er du ansvarlig for din kommunikation og for konsekvenserne af at indesende den. Ved indsendelse af oplysninger garanterer du, at du ejer det fremsendte materiale/indhold, at det ikke er fortroligt, omfattet af forretningshemmeligheder, ikke er krænkende, og at Tarketts brug heraf ikke vil udgøre en overtrædelse af tredjeparters rettigheder.

Tarkett forbeholder sig ret til at fratage brugere, der overtræder disse betingelser eller lovgivningen, adgang og forhindre deres fremtidige adgang til hjemmesiden, og forbeholder sig ret til at fjerne kommunikation af enhver art på hjemmesiden. 

Generelt

  • Betingelserne for brug udgør udtømmende din aftale med Tarkett vedrørende adgang til og brug af hjemmesiden og dens indhold. Eventuelle andre betingelser og vilkår udstedt af Tarkett, og som ligger til grund for Tarketts forhold til dig, særlig i forbindelse med eventuelle køb af produkter, har forrang frem for betingelserne for brug
  • Hvis en bestemmelse er ugyldig i henhold til lovgivningen eller en kompetent domstol, berører denne bestemmelses ugyldighed ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse betingelser for brug, som fuldt ud forbliver gyldige og fortsat har virkning
  • Den lovgivning, der finder anvendelse på hjemmesiden er Dansk lov.
  • Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til disse betingelser for brug, så kontakt os venligst:
    databeskyttelse@tarkett.com.

Ophavsrettighedsbeskyttede fotos:

© Thinkstock
© Getty Images
© Evolution